Chính sách bảo vệ môi trường

Chúng tôi cam kết sẽ hoạt động kinh doanh có trách nhiệm, thân thiện với môi trường và bền vững.

Chúng tôi nhận thức rằng chuỗi cung ứng, quy trình và sản phẩm của chúng tôi đều tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường. Chúng tôi tìm kiếm để xác định những tác động này và tìm giải pháp hiệu quả để loại bỏ hoặc hạn chế những tác động này. Mục tiêu của chúng tôi là đạt được sự phát triển không ngừng trong nỗ lực bảo vệ môi trường. Thông qua hoạt động toàn cầu của chúng tôi, chúng tôi xem việc tuân thủ pháp luật là tiêu chuẩn tối thiểu phải đạt được và sẽ tiến hành các chương trình bổ sung về môi trường để đạt được trên cả việc tuân thủ, nếu thích hợp.

Mục Tiêu Bảo Vệ Môi Trường

Các mục tiêu bảo vệ môi trường của chúng tôi đã được chọn lọc và thường xuyên được sửa đổi để đảm bảo hành động của chúng tôi phù hợp với chính sách bảo vệ môi trường của chúng tôi; các mục tiêu bao gồm:

  • Đảm bảo các vấn đề về môi trường được đánh giá và cân nhắc đúng đắn khi quyết định các vấn đề then chốt về chuỗi cung ứng, quy trình và phát triển sản phẩm mới.
  • Thiết lập và tính toán các tác động môi trường đáng kể của việc vận nhành, đặt mục tiêu cho việc cải thiện hoạt động và kiểm tra các quy trình đi ngược lại các mục tiêu đó trong các lĩnh vực bao gồm nhưng không giới hạn năng lượng, khí thải nhà kính, sử dụng/chất lượng nước và chất thải.
  • Sử dụng năng lượng và nguồn năng lượng tự nhiên một cách phù hợp và hiêu quả, loại bỏ và hạn chế chất thải và tái sử dụng và tái chế nếu có thể.
  • Đóng góp ý nghĩa và thiết thực và việc hạn chế biến đổi khí hậu và khan hiếm nước toàn cầu bằng cách giảm khí thải nhà kính và tác động của nước trong vòng đời của sản phẩm và bao bì sản phẩm, ghi nhận các chương trình quốc gia và quốc tế khi đặt mục tiêu.
  • Đảm bảo nhân viên có nhận thức nhất định và hiểu biết phù hợp về trách nhiệm bảo vệ môi trường và nhận thức được hành động có thể thực hiện để giảm thiểu tác động của chính mình.
  • Tiến hành đánh giá hàng năm, bao gồm các quy trình đi ngược lại với các mục tiêu, và công bố các đánh giá trên Báo Cáo Bền Vững hàng năm của chúng tôi.