QUYỀN RIÊNG TƯ

Tuyên Bố Bảo Mật Dữ Liệu

  1. Đây là tuyên bố bảo mật dữ liệu cá nhân của SPG Invest.
  2. SPG Invest tôn trọng quyền mà bạn có theo pháp luật về bảo mật dữ liệu có liên quan. SPG Invest thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân cho mục đích được thông báo đến Bạn hoặc theo quy định pháp luật. Tuyên bố này có thể được điều chỉnh tùy từng thời điểm.
Tuyên Bố Về Website

Khi bạn gửi thông tin thông qua Website này hoặc đến một địa chỉ email được cung cấp trên Website này, bạn sẽ được xem là đồng ý và chấp nhận việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ các thông tin trong chừng mực được quy định tại Tuyên Bố Về Website này.

Thông tin bạn gửi lên sẽ được sử dụng và công khai chỉ cho mục đích được yêu cầu, ví dụ cho mục đích gửi email định kỳ cho bạn về việc các tạp chí được phát hành, báo cáo hàng năm, báo cáo bền vững, kết quả, công bố hoặc những thông tin và tài liệu mà chúng tôi nghĩ rằng bạn quan tâm khi bạn đăng ký bất kỳ ấn phẩm nào của chúng tôi hoặc khi bạn gửi cho chúng tôi một sơ yếu lí lịch hoặc thông tin tương tự để xem xét sự phù hợp của bạn cho một vị trí hoặc dịch vụ thay thế được sắp xếp bởi hoặc với SPG Invest.

Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng và tiết lộ thông tin được gửi để liên lạc với bạn và tuân thủ quy định của pháp luật, bao gồm việc tiết lộ thông tin được gửi để phản hồi yêu cầu của cơ quan nhà nước hoặc nhà chức trách nào. Bạn sau đây đồng ý việc sử dụng và tiết lộ của SPG Invest về thông tin được gửi lên. 

Website của chúng tôi bao gồm các đường dẫn đến các website khác được vận hành bởi bên thứ ba, ví dụ đối tác kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thực thi quyền riêng tư của các website được vận hành bởi bên thứ ba liên kết với Website của chúng tôi trừ khi pháp luật về bảo mật dữ liệu có yêu cầu. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu về chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba đó. Khi bạn rời khỏi Website của chúng tôi, bạn nên kiểm tra chính sách quyền riêng tư được áp dụng của bên thứ ba đối với website của họ để xác định cách thứ bên thứ ba sử dụng thông tin thu thập được từ bạn. 

Xin lưu ý rằng Website này sử dụng cookie để theo dõi các tùy chọn trình duyệt và giúp phân tích dữ liệu về lượng truy cập trang web nhằm cải thiện webiste dựa trên nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi thường sử dụng thông tin đó để phân tích thống kê nhưng có thể sử dụng nó cho các lý do khác dưới dạng tổng hợp hoặc khi chúng tôi không biết được danh tính của bạn. 

Cookie không cho phép chúng tôi truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn, ngoại trừ dữ liệu được bạn chia sẻ. Phần lớn các trình duyệt internet đều tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thường xuyên điều chỉnh cài đặt trình duyệt tùy thích. Nếu bạn chọn không chấp nhận cookie, bạn có thể sẽ không thể trải nghiệm toàn bộ tính năng của Website này.