ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
1. Giới thiệu

1.1. Các Điều Khoản và Điều Kiện này điều chỉnh việc truy cập và sử dụng Website (như được định nghĩa tại mục Định Nghĩa bên dưới) và/hoặc Dịch Vụ (như được định nghĩa tại mục Định Nghĩa bên dưới). Vui lòng đọc kỹ Các Điều Khoản và Điều Kiện dưới đây trước khi sử dụng Website và/hoặc Dịch Vụ (bao gồm cả Chính Sách Bảo Vệ Quyền Riêng Tư được coi là một phần không thể tách rời của Các Điều Khoản và Điều Kiện này).

1.2. Bằng việc truy cập vào Website và/hoặc sử dụng Dịch Vụ, Bạn đồng ý chịu sự ràng buộc pháp lý của Các Điều Khoản và Điều Kiện sau đây. Chúng tôi có quyền điều chỉnh, sửa đổi hoặc thay đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) tùy từng thời điểm mà không cần đưa ra thông báo trước đó hoặc sau đó. Nếu bạn không đồng ý với Các Điều Khoản và Điều Kiện này (như đã được điều chỉnh, sửa đổi hoặc thay đổi tùy từng thời điểm), bạn phải ngay lập tức dừng việc truy cập vào Website và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ

2. Định Nghĩa

2.1 Các định nghĩa dưới đây sẽ được áp dụng cho mục đích thực hiện Các Điều Khoản và Điều Kiện, này,:

Nội Dung” bao gồm tất cả Văn Bản, đường dẫn, Đồ Họa, Thiết Kế, Chương Trình Máy Tính, nội dung đính kèm và tài liệu liên quan đến SPG Invest được sử dụng và liên kết đến trên Website.

Thiết Kế” bao gồm “phần trực quan” và “phần cảm nhận” về Website và sự kết hợp màu sắc và sắp xếp bố cục trên Website.

Đồ Họa” bao gồm tất cả hình ảnh, đoạn phim, logo, nút bấm và các yếu tố đồ họa khác trên Website, trừ nội dung quảng cáo được trả phí (nếu có).

Chương Trình Máy Tính” bao gồm tất cả phần mềm, và cả lập trình client-side (HTML, JavaScript, v.v.) và lập trình server-side (Active Server Pages, VBScript, cold fusion, databases, etc.) được sử dụng liên quan đến Website.

“Website SPG Invest” và “Website” bao gồm:

  • Toàn bộ website www.spginvest.com và từng trang thông tin của website này, và
  • Bất kỳ website nào và tất cả các trang web liên quan website đó được vận hành bởi SPG Invest tùy từng thời điểm, hiện tại hoặc trong tương lai

Dịch Vụ” nghĩa là bất kỳ dịch vụ nào mà SPG Invest cung cấp hoặc yêu cầu trên Website tùy từng thời điểm.

Văn Bản” nghĩa là tất cả các nội dung văn bản trên từng trang của Website, dù là nội dung xã luận, điều hướng hoặc hướng dẫn.

Người Dùng” hoặc “bạn” là bất kỳ cá nhân, công ty, tập đoàn, tổ chức hoặc chủ thể nào truy cập vào Website hoặc sử dụng Dịch Vụ.

Chúng tôi” và “SPG Invest” là SPG Investment Holding Pte Ltd. và công ty con và công ty liên kết của SPG Investment Holding Pte Ltd hoặc với bất kỳ công ty nào trong số đó.

2.2 Các đầu mục trong Các Điều Khoản và Điều Kiện này chỉ cho mục đích thuận tiện tham khảo và không được sử dụng để diễn giải bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Các Điều Khoản và Điều Kiện này. Các từ mang nghĩa số ít bao gồm nghĩa số nhiều khi ngữ cảnh cho phép và ngược lại. Các từ mang nghĩa chỉ một giới bao gồm tất cả các giới khác một cách phù hợp và các từ biểu thị các thể nhân là bao gồm công ty và tập đoàn và các từ đó phải được giải thích là có thể thay thế cho nhau trong chừng mực như vậy.

3. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

3.1 Trừ khi được quy định khác, tất cả Nội Dung đều thuộc sở hữu, được cấp văn bằng cho, thuộc sự kiểm soát hoặc độc quyền của SPG Invest, và được bảo hộ bởi pháp luật về sở hữu trí tuệ. Quyền sở hữu trí tuệ đối với Website, Nội Dung và Dịch Vụ thuộc về SPG Invest (hoặc, nếu có, các bên ủy quyền cho SPG Invest để sử dụng Website, Nội Dung và Dịch Vụ trên Website).

3.2 Bạn không được sao chép, dịch, sử dụng, điều chỉnh, trình bày, phóng tác, truyền đạt, truyền tải, phát sóng, mua, bán hoặc phân phối hoặc sử dụng hoặc khai thác dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm nhưng không giới hạn tạo ra tác phẩm phái sinh) (a) bất kỳ phần nào của Website hoặc quyền truy cập đến Website; (b) bất kỳ phần nào của Dịch Vụ; (c) Nội Dung; hoặc (d) nội dung, thông tin hoặc tài liệu của bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp trên hoặc thông qua Website vì mục đích thương mại hoặc bất kỳ mục đích nào khác.

3.3 Liên kết Website đến bất kỳ website khác hoặc sao chép bất kỳ thông tin nào trên Website lên bất kỳ máy chủ khác cũng bị cấm nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

4. Truy cập và Sử Dụng Website và/hoặc Dịch Vụ

4.1 Bạn có quyền, theo các quy định khác của Các Điều Khoản và Điều Kiện:

(a) xem các trang trên Website của chúng tôi trên một trình duyệt;

(b) tải các trang từ Website của chúng tôi để lưu vào bộ nhớ đệm trên trình duyệt;

(c) in các trang từ Website của chúng tôi.

4.2 Là điều kiện để bạn truy cập và/hoặc sử dụng Website và/hoặc Dịch Vụ, bạn sau đây tuyên bố, bảo đảm và đồng ý sẽ không sử dụng hoặc lên kế hoạch, thúc đẩy hoặc giúp đỡ bên khác để sử dụng Website và/hoặc Dịch Vụ cho bất kỳ mục đích hoặc dưới bất kỳ hình thức nào bị cấm theo Các Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc nơi khác. Việc truy cập và sử dụng Website, Nội Dung và/hoặc Dịch Vụ chỉ được vì mục đích phi thương mại, cung cấp thông tin và mục đích cá nhân mà không vì bất kỳ mục đích khác. Không có giấy phép hoặc quyền nào khác được cấp.

4.3 Bạn không được:

(a) tải bất kỳ tài liệu nào từ Website của chúng tôi và lưu trữ tài liệu đó vào máy tính của bạn;

(b) sử dụng Website, Nội Dung và/hoặc Dịch Vụ dưới bất kỳ hình thức hoặc có hành động nào gây ra hoặc có khả năng dẫn gây ra hư hỏng đối với website hoặc suy giảm hoạt động, tính khả dụng hoặc khả năng truy cập của Website, Nội Dung và/hoặc Dịch Vụ;

(c) sử dụng Website, Nội Dung và/hoặc Dịch Vụ dưới bất kỳ hình thức nào mà trái luật, không được pháp luật cho phép, gian lận hoặc gây hại hoặc liên quan đến bất kỳ mục đích hoặc hành động nào mà trái luật, không được pháp luật cho phép, gian lận hoặc gây hại;

(d) sử dụng Website, Nội Dung và/hoặc Dịch Vụ để sao chép, lưu trữ, đặt máy chủ, truyền tải, gửi, sử dụng, xuất bản hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào chứa (hoặc liên kết với) bất kỳ phần mềm gián điệp, virus máy tính, Trojan horse, worm, trình theo dõi thao tác bàn phím, rootkit hoặc các phần mềm máy tính độc hại khác;

(e) đăng tải, quảng bá, tải lên hoặc truyền tải thông qua Website này (i) thông tin có thể vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bản quyền, văn bằng, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền độc quyền khác hoặc quyền công bố hoặc quyền riêng tư, và/hoặc (ii) bất kỳ tài liệu trái luật, quấy nhiễu, phỉ báng, độc hại, thô tục, đồi trụy hoặc phá rối với bất kỳ tính chất nào;

(f) thực hiện bất kỳ hoạt động thu thập dữ liệu hệ thống hoặc tự động (bao gồm nhưng không giới hạn thu thập thông tin tự động, khai phá dữ liệu, trích xuất dữ liệu) trên hoặc liên quan đến Website và/hoặc Dịch Vụ của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi;

(g) truy cập hoặc tương tác với Website và/hoặc Dịch Vụ của chúng tôi sử dụng bất kỳ người máy, chương trình thu thập dữ liệu hoặc các phương tiện tự động khác;

(h) tháo rời, dịch ngược, thiết kế ngược, lắp ráp ngược, cố gắng lấy mã nguồn của, tiến hành kiểm thử chịu tải, kiểm thử thâm nhập, quét cổng, đánh giá lỗ hổng bảo mật hoặc kiểm thử bảo mật khác, truyền tải, tái bản, tải lên, đăng tải, truyền, chỉnh sửa, tái sử dụng, điều chỉnh, sửa đổi, thuê, cho thuê, cho mượn, bán, chuyển nhượng, phân phối, thực hiện, trình bày, cấp quyền, cấp quyền thứ cấp hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh dựa trên toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Website này;

(i) thu thập và sử dụng dữ liệu, thông tin và/hoặc các phần được đăng tải hoặc truyền tải thông qua Website và/hoặc Dịch Vụ của chúng tôi cho bất kỳ mục đích marketing trực tiếp nào (bao gồm nhưng không giới hạn marketing qua email, tin nhắn SMS, marketing qua điện thoại và gửi mail trực tiếp) các mục đích không được ủy quyền khác;

(j) đăng tải hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào mà bạn biết hoặc có nghi ngờ là có chứa virus, tệp bị lỗi hoặc bất kỳ phần mềm, chương trình, tập lệnh hoặc tệp tương tự khác có khả năng gián đoạn bất lợi đến việc vận hành của Website này, hoặc hành động tạo nên hoặc áp đặt một trọng tải hoặc áp lực bất hợp lý hoặc quá lớn lên Website, hoặc tạo ra việc truy cập không có ủy quyền đến các phần bị hạn chế của Website này hoặc hệ thống của nó.

4.4 Bạn không được vi phạm hoặc đe doạ vi phạm đến an ninh của Website bao gồm nhưng không giới hạn:

(a) Thăm dò, quét hoặc kiểm thử lỗ hổng bảo mật của hệ thống hoặc mạng lưới hoặc phá vỡ hoặc vượt qua cơ chế bảo mật hoặc xác thực mà không có ủy quyền hợp lệ;

(b) Gián đoạn dịch vụ đối với bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng lưới, bao gồm không giới hạn phát tán virus lên Website, làm quá tải, “nghẽn”, “gửi thư rác”, “tấn công mailbombing” hoặc “làm ngưng hoạt động”;

(c) Gửi thư rác, bao gồm không giới hạn các khuyến mại và/hoặc quảng cáo về sản phẩm hoặc dịch vụ; hoặc

(d) Giả mạo bất kỳ phần đầu khối TCP/IP nào hoặc bất kỳ phần nào của dấu hiệu định danh hoặc thông tin phần đầu của bất kỳ email hoặc bài đăng nào.

Vi phạm an ninh hệ thống hoặc mạng lưới (bao gồm bất kỳ hành động được mô tả ở trên) có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình sự. SPG Invest sẽ tiến hành điều tra các sự việc có thể bao gồm hành động tấn công như vậy và có thể yêu cầu và hợp tác (bao gồm cả việc tiết lộ thông tin người dùng) với cơ quan thực thi pháp luật để truy tố người dùng tham gia vào các hành vi vi phạm đó.

4.5. Vui lòng không chia sẻ bất kỳ tên định danh người dùng, mật khẩu, mã số định danh cá nhân hoặc thông tin xác thực, nếu có, mà bạn sử dụng trên Website, với bất kỳ người nào khác. SPG Invest sẽ không có trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho lỗ hổng bảo mật bởi việc truy cập của bên thứ ba không được ủy quyền phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc không bảo mật thông tin của bạn.

5. Vô Hiệu Hóa, Tạm Ngừng hoặc Chấm Dứt Truy Cập hoặc Dịch Vụ

5.1. SPG Invest có thể, tại bất kỳ lúc nào và tùy từng thời điểm, quyết định vô hiệu hóa, gián đoạn, tạm ngừng, hạn chế hoặc chấm dứt (tạm thời hoặc vĩnh viễn) việc vận hành và/hoặc việc truy cập của bạn vào toàn bộ hoặc một phần của Website và/hoặc Dịch Vụ (tùy từng trường hợp) trong bất kỳ khoảng thời gian nào mà không cần thông báo trước bằng văn bản và không cần đưa ra bất kỳ lý do gì. Bạn không được vượt qua hoặc bỏ qua, hoặc cố gắng vượt qua hoặc bỏ qua bất kỳ biện pháp hạn chế truy cập nào trên Website và/hoặc Dịch Vụ.

5.2. Không ảnh hưởng đến các quy định khác của Các Điều Khoản và Điều Kiện này, SPG Invest không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, hư hỏng, phí hoặc chi phí mà bạn phải gánh chịu xuất phát từ việc vô hiệu hóa, gián đoạn, tạm ngừng, hạn chế và/hoặc chấm dứt nói trên.

6. Từ Chối và Giới Hạn Trách Nhiệm

6.1 Website và Nội Dung, cũng như các thông tin và tài liệu được truy cập đến thông qua Website, được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “như sẵn có” và không được bảo đảm dưới hình thức nào một cách rõ ràng hoặc ngụ ý hoặc theo luật định.

6.2 Nghĩa vụ của chúng tôi liên quan đến hàng hóa và dịch vụ trên Website, nếu có, được điều chỉnh bởi điều khoản và điều kiện mà theo đó hàng hóa, dịch vụ được cung cấp. Không nội dung nào trên Website được hiểu là sửa đổi hoặc thay thế cho điều khoản và điều kiện của những hàng hóa, dịch vụ đó.

6.3 SPG Invest không tuyên bố, bảo đảm hoặc cam đoan về:

(a) Dịch Vụ, Nội Dung, thông tin, tài liệu, phần mềm hoặc đường dẫn được cung cấp trên hoặc thông qua Website

(b) Website nói chung;

(c) tính chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp, hợp lý, hoàn thiện hoặc kịp thời của các yếu tố nói trên;

(d) bất kỳ email, hoặc hình thức trao đổi thông tin khác với người dùng;

và trong phạm vi luật định, SPG Invest sau đây từ chối tất cả trách nhiệm và bảo đảm về các vấn đề trên (bao gồm nhưng không giới hạn bảo đảm về tính thương mại, quyền sở hữu, bảo đảm về chất lượng, không vi phạm quyền của bạn hoặc của bên thứ ba hoặc tính phù hợp cho mục đích cụ thể, không nhiễm virus máy tính, mã độc và/hoặc các yếu tố độc hại khác).

6.4 SPG Invest không bảo đảm hoặc tuyên bố rằng Website, Dịch Vụ sẽ được vận hành mà không có lỗi hoặc không bị gián đoạn hoặc rằng Website, Dịch Vụ và máy chủ của nó không bị nhiễm virus máy tính hoặc không có cơ chế hoặc tác động có hại hoặc tài liệu mang tính chất bôi nhọ hoặc không xâm phạm đến quyền của bên thứ ba.

6.5 SPG Invest không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng Nội Dung, thông tin và tài liệu trên hoặc có thể truy cập đến thông qua Website là phù hợp với quy định của pháp luật hoặc có thể tiếp cận để sử dụng tại nơi hoặc khu vực tài phán của bạn. Nếu bạn chọn truy cập vào Website từ bất kỳ nơi hoặc khu vực tài phán nào, bạn sẽ tự chịu trách nhiệm với rủi ro và trách nhiệm tuân thủ pháp luật địa phương, nếu có và trong phạm vi pháp luật địa phương cho phép.

6.6 Dữ liệu thống kê trên Website này, nếu có, có thể được làm tròn. Bất kỳ mức giá và lãi suất được đăng tải lên có thể bị thay đổi mà không có thông báo trước và theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi (bao gồm lỗi thực tế hoặc sai sót hoặc lỗi chính tả) hoặc sự bỏ sót (nếu có) hiển thị trên Website này.

6.7 Thông tin và dữ liệu trên Website này có tính chất chung và chưa được xác minh, cân nhắc, hoặc đánh giá bởi chúng tôi liên quan đến bất kỳ quyết định đầu tư, kinh doanh hoặc thương mại cụ thể nào. Bạn hiểu rằng bạn sẽ gánh chịu rủi ro cho bất kỳ việc sử dụng hoặc việc phụ thuộc vào Dịch Vụ, Nội Dung, thông tin, tài liệu, phần mềm, hoặc đường dẫn được cung cấp trên hoặc thông qua Website, hoặc trên Website nói chung. Bạn nên, tại mọi thời điểm tham vấn cố vấn chuyên nghiệp của mình và có được các xác minh độc lập về thông tin và dữ liệu trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì căn cứ trên thông tin và dữ liệu đó.

6.8 Không nội dung nào trên Website này được hiểu là đưa ra tham vấn hoặc tư vấn cho bạn tại bất kỳ khu vực tài phán nào.

6.9 Trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép, trong bất kỳ sự kiện và dưới bất kỳ hoàn cảnh nào SPG Invset không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng, thiệt hại, phí hoặc chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn hư hỏng, tổn thất lợi nhuận, mất cơ hội hoặc mất uy tín) theo bất kỳ tính chất nào (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ hành động, bỏ sót, lỗi vô ý hoặc cố ý của các đại lý, đối tác, đơn vị liên lạc của chúng tôi và/hoặc cán bộ và nhân viên của họ) phát sinh từ hoặc liên quan đến:

(a) sự kịp thời, việc xóa hoặc chuyển nhầm, hoặc không thể lưu trữ, nhận hoặc phản hồi bất kỳ thông tin truyền đạt đến hoặc từ người dùng vì bất kỳ lý do gì;

(b) hoạt động hoặc hành vi của người dùng hoặc việc sử dụng hoặc sử dụng sai Website này của người dùng;

(c) bất kỳ việc truy cập, sử dụng hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng Website này và/hoặc Dịch Vụ, hoặc việc phụ thuộc vào Nội Dung và/hoặc bất kỳ thông tin nào trên Website này;

(d) bất kỳ sự cố trong hoạt động, hệ thống máy chủ hoặc kết nối không thành công, lỗi, bỏ sót, gián đoạn, xâm phạm anh ninh, virus máy tính, mã độc mất hoặc sập dữ liệu hoặc hệ thống, trì hoãn vận hành hoặc lỗi truyền đạt, lỗi kết nối không có sẵn liên quan đến Website, Nội Dung, và/hoặc Dịch Vụ, dù trên cơ sở thỏa thuận trong hợp đồng, bồi thường hoặc các cơ sở học thuyết pháp lý khác; và dù SPG đã hoặc chưa tư vấn về khả năng của các hư hỏng này;

(e) việc sử dụng hoặc truy cập đến website khác được liên kết với Website này;

(f) việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân theo Các Điều Khoản và Điều Kiện này và/hoặc Chính Sách Quyền Riêng Tư;

(g) bất kỳ sản phẩm, thông tin, dữ liệu, phần mềm hoặc tài liệu khác có được từ Website này hoặc từ bất kỳ website khác liên kết với Website này; và/hoặc

(h) bất kỳ việc sử dụng Dịch Vụ nào theo Website này, bất kể chúng tôi hoặc đại lý hoặc nhân viên của chúng tôi đã tư vấn trước đó về khả năng của những hư hỏng, thiệt hại và/hoặc chi phí.

6.10 Website, Nội Dung và Dịch Vụ có thể được nâng cấp, điều chỉnh, sửa đổi, thay đổi, hiệu đính, xóa, chỉnh sửa, tạm ngừng, dừng và/hoặc bị xóa, rút lại bởi và theo quyết định của SPG Invest tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước hoặc bất kỳ giải thích nào; và trừ trường hợp quy định khác trong Các Điều Khoản và Điều Kiện này, chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu việc nâng cấp, điều chỉnh, sửa đổi, thay đổi, hiệu đính, xóa, chỉnh sửa, tạm ngừng, dừng, rút lại đó cản trở bạn truy cập Website này, Nội Dung, Dịch Vụ hoặc bất kỳ phần hoặc tính năng nào của Website, Nội Dung, Dịch Vụ.

6.11 SPG Invest không bảo đảm tính an toàn hoặc bảo hộ Nội Dung khỏi sự tấn công trái luật hoặc không được pháp luật cho phép bởi các bên không được ủy quyền hoặc các hacker. Nếu việc sử dụng Website hoặc Nội Dung dẫn đến việc phải sử dụng bảo dưỡng hoặc thay thế thiết bị hoặc dữ liệu, SPG Invest sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm với các chi phí phát sinh. Bạn sẽ chịu mọi trách nhiệm và rủi ro cho việc sử dụng Website và mạng internet nói chung.

6.12 Bạn đồng ý và hiểu rằng từ chối và hạn chế trách nhiệm theo Các Điều Khoản và Điều Kiện này là hợp lý.

6.13 Bạn không nên gửi bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào trước khi đọc Chính Sách Quyền Riêng Tư giải thích việc sử dụng và thực thi quyền riêng tư của chúng tôi.

7. Trang của Bên Thứ Ba

7.1. Để thuận lợi cho Bạn, SPG Invest có thể bao gồm các đường dẫn liên kết dẫn đến các wesite khác trên inernet do các bên thứ ba sở hữu hoặc vận hành. Những website được liên kết không thuộc quyền kiểm soát của SPG Invest và SPG Invest không chịu trách nhiệm đối với nội dung hoặc hệ quả của việc truy cập vào bất kỳ website được liên kết hoặc bất kỳ đường dẫn nào trên website được liên kết. Không nội dung nào của Website này được hiểu hoặc được giải thích là chứng thực, xác thực, đề xuất, tuyên bố hoặc bảo đảm bởi SPG Invest đối với bất kỳ bên thứ ba hoặc website của bên thứ ba nào (hoặc nội dung của nó), sản phẩm, dịch vụ hoặc các vấn đề khác.

Quy định trên, bên cạnh những quy định khác, áp dụng với bất kỳ nội dung quảng cáo có trả phí nào, cũng như các liên kết với website của bên thứ ba có thể được cung cấp trên hoặc thông qua Website. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm và rủi ro với việc truy cập của bạn và/hoặc việc sử dụng các liên kết với webiste của bên thứ ba, và các website liên kết theo các điều khoản và điều kiện của việc truy cập và/hoặc sử dụng đó.

7.2 SPG Invest không tuyên bố, bảo đảm hoặc cam đoan về tính khả dụng hoặc nội dung (bao gồm tính đúng đắn, chính xác, hoàn thiện, kịp thời hoặc độ tin cậy) của website của bên thứ ba có trên hoặc được quảng cáo trên hoặc liên kết với Website, cũng như về liên kết hỏng, và SPG Invest không điều tra, xác minh, điều hành và chúng tôi không xác thực các vấn đề nêu trên. Bạn chịu trách nhiệm về việc hài lòng với tính phù hợp, thích hợp, chất lượng, tính hợp pháp, sự tương thích hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của trang của bên thứ ba cũng như sản phẩm/dịch vụ cả họ trước khi nhấn vào đường dẫn.

7.3 Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến bên thứ ba đó và/hoặc sản phẩm và/hoặc dịch vụ của họ, việc sử dụng hoặc thực hiện hoặc khác, bao gồm không giới hạn khiếu nại về trách nhiệm sản phẩm, khiếu nại về tổn thất lợi nhuận, tổn thất về việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ, mất dữ liệu hoặc thiệt hại về kinh tế khác hoặc bất kỳ thiệt hại kéo theo, ngẫu nhiên hoặc mang tính cảnh báo, chi phí và/hoặc hư hỏng mà bạn phải gánh chịu.

7.4 Bất kỳ việc giàn xếp, thỏa thuận hoặc giao dịch giữa bạn và một bên thứ ba (bao gồm nhà quảng cáo trên Website) có tên trên Website hoặc được liên kết từ các trang này là chỉ giữa bạn và các bên thứ ba/nhà quảng cáo đó và bạn phải tự chịu trách nhiệm về rủi ro. Chúng tôi không có trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại, hư hỏng, chi phí hoặc phí (dù trực tiếp hoặc gián tiếp) mà bạn có thể phải gánh chịu là hệ quả của việc giàn xếp, thỏa thuận hoặc giao dịch hoặc khác phát sinh từ việc các bên thứ ba hoặc nhà quảng cáo có mặt trên Website.

8. Bồi Thường
Bạn sau đây đồng ý bồi thường và giữ cho SPG Invest và bất kỳ giám đốc, cán bộ, nhân viên và/hoặc đại lý khỏi bất kỳ và tất cả khiếu nại, tố tụng, trách nhiệm, thiệt hại, hư hỏng, phí và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường toàn bộ) phát sinh từ hoặc liên quan đến (a) việc truy cập Website của bạn và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ; (b) việc truy cập Website và/hoặc sử dụng Dịch Vụ của bên khác sử dụng tên định danh người dùng, mật khẩu, mã số định danh cá nhân hoặc thông tin xác thực khác (sau đây gọi chung là “Thông Tin Định Danh Người Dùng”), nếu có, của bạn trên Website; (c) hành vi vi phạm bất kỳ quy định nào của Các Điều Khoản và Điều Kiện này; (d) hành vi vi phạm Các Điều Khoản và Điều Kiện này của bất kỳ bên khác truy cập vào Website sử dụng Thông Tin Định Danh Người Dùng của bạn; và/hoặc (e) hành vi vi phạm quy định pháp luật, trách nhiệm hoặc luật hoặc bất kỳ quyền của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào của bạn.
9. Luật Điều Chỉnh và Giải Quyết Tranh Chấp
Bằng việc truy cập Website và/hoặc sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý với Các Điều Khoản và Điều Kiện và bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc truy cập và sử dụng Website và/hoặc Dịch Vụ sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật Việt Nam. Bạn theo đây đồng ý thẩm quyền độc quyền tài phán của tòa án Việt Nam.
10. Hiệu Lực Từng Phần

Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ quy định của Các Điều Khoản và Điều Kiện này là hoặc trở nên vô hiệu, trái luật hoặc bị ngưng hiệu lực hoặc không thể thi hành, hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thi hành của những điều khoản còn lại không bị ảnh hưởng hoặc suy giảm. Quy định vô hiệu, trái luật, bị ngưng hiệu lực hoặc không thể thi hành bị loại bỏ hoặc giới hạn trong phạm vi cần thiết và được sửa đổi hoặc thay thế bởi điều khoản có hiệu lực, hợp pháp hoặc có khả năng thi hành nếu có thể, phù hợp với ý định của Các Điều Khoản và Điều Kiện này.